Nové vzory identifikačních listů a změna označování míst, kde se nakládá s nebezpečnými odpady v roce 2016

26.1.2016
Víte, že v roce 2016 budete nutné nahradit všechny současné identifikační listy za nové? Změna bude i v označování míst, kde se nakládá s nebezpečnými odpady!

Zákon:

Podle aktuálně platného zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. platí dle § 13, jsou původce a oprávněná osoba, kteří nakládají s nebezpečnými odpady, povinni zajistit, aby nebezpečné odpady byly označeny písemně způsobem a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem a grafickým symbolem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.) v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Dále pro původce i oprávněné osoby platí povinnost zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit.

Vyhláška (prováděcí předpis):

Dosud však nevyšla novela prováděcího právního předpisu, v tomto případě se jedná o vyhlášku 383/2001 Sb. Její vydání se předpokládá v nejbližších dnech. Podle navrhovaného znění se budou muset všechny současné identifikační listy nahradit a to podle nové přílohy č. 3, která se od současné přílohy významně liší svým rozsahem. Stejně tomu tak bude s označováním míst, kde se nakládá s nebezpečnými odpady.

Pomůžeme Vám!

Vše pro Vás sledujeme a již nyní připravujeme aktualizaci modulu Identifikační listy v programu EVI 8. Tento modul obsahuje více než 800 vzorů (šablon) identifikačních listů a nabízí i tisk štítků pro označování míst a nádob, kde se nakládá s nebezpečnými odpady.

Upozornění: Pokud ještě nemáte modul Identifikační listyv programu EVI 8 aktivní, můžete si jej přiobjednat již nyní. Všichni, kteří s námi mají uzavřenou servisní smlouvu a mají zakoupen modul Identifikační listy, získají jeho aktualizaci zdarma.