Nové sdělení MŽP k označování provozoven IČP v hlášení za rok 2016

4.2.2017
MŽP vydalo 30. ledna 2017 sdělení upřesňující vyplňování IČP v Ročním hlášení o odpadech za rok 2016.

Sdělení odboru odpadů MŽP

k plnění povinnosti ohlašování množství odpadů a způsobů nakládání s nimi za rok 2016 podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění a použití identifikačního čísla provozovny.

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydává toto sdělení pro osoby povinné podat do 15. února 2017 pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi (dále jen „hlášení o produkci a nakládání s odpady  za rok 2016“).

V rámci hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2016 je uváděno identifikační  číslo provozovny (dále jen „IČP“). IČP ve smyslu zákona o odpadech slouží pro přesné označení provozovny ohlašovatele nebo partnerského subjektu, od kterého jsou odpady převzaty.

V souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, byl původce odpadu od 1. května  2016 povinen  poskytnout v rámci písemných informací k předávanému odpadu osobě oprávněné k provozování zařízení k nakládání s odpady identifikační číslo své  provozovny, ve které odpad vznikl.

Původci odpadů a oprávněné osoby byli povinni při vedení průběžné evidence o produkci a nakládání s odpady používat identifikační číslo provozovny u údajů o  odpadech, které byly převzaty a předány po 30. červnu 2016, tedy od 1. 7. 2016.

V hlášení o produkci a nakládání s  odpady za rok 2016 se v poli „identifikační číslo provozovny partnera“ použije identifikační číslo provozovny u údajů o  odpadech,  které jsou převzaty po 30. červnu 2016, tedy od 1. 7. 2016.

Pokud byly odpady převzaty z provozovny před 1. 7. 2016, pak je vhodné IČP v poli „identifikační číslo provozovny partnera“ uvést.

Doporučujeme obrátit se na jednotlivé takové partnery s žádostí o sdělení jejich čísla provozovny. Pokud je partnerský subjekt znám a sdělil své IČP, tak se IČP uvede v hlášení o produkci a nakládání s  odpady za rok 2016 i u záznamů pro odpady převzaté před 1. 7. 2016.

V těchto případech může rovněž oprávněná osoba IČP svého partnera nalézt ve veřejné části Rejstříku živnostenského podnikání (dále jen „RŽP“) http://www.rzp.cz.

Pokud oprávněná osoba vynaloží veškeré úsilí, a přesto IČP partnera nezjistí a ani IČP partnera  nedohledá  v RŽP, pak může v hlášení o produkci a nakládání s odpady za  rok 2016 v poli „identifikační číslo provozovny partnera“ u  údajů o odpadech, které jsou převzaty před 1. 7. 2016 mimořádně v tomto ohlašovacím období za rok 2016 uvést znění „IČPdo1.7.“ (bez mezer a uvozovek).

Platnost a účinnost sdělení: toto sdělení nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. února 2017.

Schválil: Ing. Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů

Zdroj:  http://mzp.cz/cz/ohlasovani_mnozstvi_odpadu_nakladani_2016