Naskenované ohlašovací listy a SEPNO

3.5.2018
Důležité: Reakce MŽP na informaci České asociace odpadového hospodářství ke spuštění SEPNO

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) reaguje na tiskovou zprávu České asociace odpadového hospodářství (ČAOH) ze dne 1. května 2018 ke spuštění Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (dále jen „SEPNO“). ČAOH v této zprávě uvádí, že je v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o odpadech”) zasílání naskenovaných ohlašovacích listů pro přepravu nebezpečných odpadů prostřednictvím datových schránek MŽP a Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (dále jen „ISPOP“). MŽP upozorňuje dotčené subjekty, že takový postup je v rozporu s požadavky zákona o odpadech. Zároveň je třeba upozornit, že v souladu se zákonem o odpadech není ani názor ČAOH na problematiku předávání odpadů mezi mobilními zařízeními ke sběru odpadů.

Bližší vysvětlení

Přeprava nebezpečných odpadů se v souladu s § 40 odst. 1 zákona o odpadech a zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o IRZ a ISPOP”) ohlašuje elektronicky prostřednictvím SEPNO, který je samostatným modulem ISPOP. SEPNO je zřízen a nastaven v souladu s § 40 zákona o odpadech a zákonem o IRZ a ISPOP. Podle § 4 odst. 3 zákona o IRZ a ISPOP se údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP nebo prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí předávají elektronicky v datovém standardu zveřejňovaném ministerstvem pro každou ohlašovací povinnost. Datový standard pro danou ohlašovací povinnosti popisuje datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaného hlášení. Údaje o přepravě nebezpečných odpadů se ohlašují výhradně prostřednictvím SEPNO, elektronicky v datovém standardu zveřejňovaném ministerstvem.

V souladu s § 40 zákona o odpadech musí být každá přeprava nebezpečných odpadů ohlášena před jejím zahájením. Věcný obsah povinnosti hlášení je dán přílohou č. 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Přeprava se ohlašuje v rozsahu ohlašovacího listu. Při ohlášení přepravy dojde v elektronickém systému pro každou přepravu k vytvoření jednoznačného identifikátoru přepravy - Identifikačního čísla ohlašovacího listu („IČOL“). Pokud je SEPNO v provozu, tak při ohlášení přepravy nebezpečných odpadů vygeneruje IČOL. IČOL je povinný údaj na ohlašovacím listě, který je přiložen k zásilce nebezpečného odpadu. Případný naskenovaný dokument zaslaný prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva nebude obsahovat povinný údaj IČOL. Případný naskenovaný dokument zaslaný prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva není elektronickým dokumentem v platném zveřejňovaném datovém standardu. V případě přijetí naskenovaného dokumentu do datové schránky ISPOP bude tento dokument zpracován automatizovaným způsobem s výsledkem, že zaslaný dokument nebyl přijat, neboť nesplňuje datový standard. Ohlašovatel obdrží upozornění: „Datová schránka ISPOP (MŽP) slouží podle § 3 zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP výhradně k zasílání registračních formulářů a formulářů hlášení v platném datovém standardu.“ Případný naskenovaný dokument zaslaný prostřednictvím datové schránky ministerstva nebude hlášením o přepravě nebezpečných odpadů podle zákona o odpadech.

Předání odpadů mezi mobilními zařízeními ke sběru odpadů

K předání odpadů mezi mobilními zařízeními ke sběru odpadů MŽP vydalo „Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k možnosti předávání odpadů mezi mobilními zařízeními ke sběru odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění ze dne 12. prosince 2017“. Sdělení je dostupné zde.

V souladu se zákonem o odpadech může být z mobilního zařízení ke sběru odpadů odpad předáván pouze do zařízení k využití nebo odstranění odpadů, případně do stacionárního zařízení ke sběru odpadů. SEPNO proto nadále nebude umožňovat ohlašování přepravy nebezpečných odpadů, kdy příjemcem nebezpečného odpadu z přepravy mobilním zařízením ke sběru odpadů by bylo jiné mobilní zařízení ke sběru odpadů.

Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/news_SEPNO_reakce_02_05_2018