Manuál pro zařazování odpadů do „Zeleného seznamu“

25.2.2016
Tento manuál vypracoval Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka – Centrum pro hospodaření s odpady v roce 2013 v rámci projektu "Možnosti využití informací a zdrojů dat z oblasti nakládání s odpady jako nástroje identifikace a řešení neoprávněného nakládání s odpady"

Informace uvedené v manuálu mají za cíl pomoci podnikatelům a pracovníkům orgánů státní správy, kteří produkují, zpracovávají, přepravují, vyvážejí a kontrolují odpady, při zařazení odpadů tak, aby bylo ve shodě s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů. V manuálu jsou prezentována základní pravidla vycházející z platných předpisů a znalostí odpadů. Manuál není určen pro diskuzi o procedurálních požadavcích na přepravu odpadů, jedná se pouze o návod. Referenční materiály s instrukcemi, jak postupovat při přepravě nebo dovozu/vývozu odpadu, jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva životního prostředí ČR (dále MŽP).

Při kontrole odpadů vznikajících a přepravovaných pouze na území ČR je rovněž možné používat informace o konkrétních odpadech uvedených v tomto manuálu, neboť v něm byl zpracován obecný popis odpadů odpovídající charakteru jednotlivých odpadů a jsou v něm uvedeny i kódy odpadů podle „Katalogu odpadů“ (vyhláška č. 381/2001 Sb. v platném znění) používaného v ČR pro zařazování odpadů při nakládání s nimi.

Manuál pro zařazování odpadů do Zeleného seznamu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů, v platném znění, vychází z dánských instrukcí týkajících se zařazování odpadů do Zeleného seznamu zahrnujících i návody, které byly vypracované v Rakousku. Překlad do angličtiny zajistila mezinárodní asociace IMPEL. IMPEL je od roku 2007 nezisková mezinárodní asociace, která se snaží přispět k implementaci environmentální legislativy EU a prosazování práva životního prostředí v Evropě. Zakládajícími členy byly tyto země: Nizozemí, Velká Británie, Francie, Slovensko, Portugalsko, Maďarsko a Česká republika (http://impel.eu). Asociace IMPEL poskytuje veškeré materiály volně k využití.

Text byl přeložen a po odborné stránce upraven pracovníky Centra pro hospodaření s odpady.

Ke stažení:

Manuál pro zařazování odpadů do „Zeleného seznamu“