Lze vystavit potvrzení o převzetí neúplného autovraku?

15.1.2019
Stanovisko odboru odpadů MŽP k přijímání autovraků a vydávání potvrzení o převzetí autovraku dle § 37b odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

V dubnu minulého roku jsme požádali MŽP o výklad ustanovení § 3 vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky, tedy k situaci, kdy majitel vozidla předává neúplné vozidlo (čistá karoserie s VIN kódem) a požaduje po provozovateli zařízení ke sběru/zpracování autovraků vystavení potvrzení o převzetí (viz Žádost č. 1).

V květnu 2018 nám MŽP odpovědělo, že zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. nezakazuje přijmout do zařízení ke sběru/zpracování pouze karoserii s identifikačním číslem VIN, pouze již nejsou splněny podmínky pro bezplatné vystavení potvrzení o převzetí. Takové vozidlo pak může být na základě potvrzení o převzetí příslušným dopravním odborem vyřazeno z registru vozidel. Zaznamenání chybějících částí autovraku do potvrzení o převzetí je nezbytné. (viz Odpověď č. 1).

V prosinci 2018 MŽP vydalo stanovisko, které neodpovídá předchozí odpovědi (viz Stanovisko MŽP). Proto jsme v lednu 2019 zaslali na MŽP žádost o porovnání Vyjádření MŽP ze dne 4. 5. 2018 a Stanoviska MŽP z prosince 2018 k výkladu problematiky předávání neúplného autovraku (viz Žádost č. 2).

V lednu 2019 nám MŽP zaslalo tuto Odpověď č. 2. Odbor odpadů MŽP přehodnotil přístup k problematice vydávání potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků (příloha 3 vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky) v případech, kdy jsou odevzdávána významně demontovaná vozidla, ze kterých zůstaly pouze části, které je možné zařadit pod podskupinu 16 01 – Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby (kromě odpadů uvedených ve skupinách 13, 14 a v podskupinách 16 06 a 16 08) dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů (dále jen „katalog odpadů“), ale nikoliv pod 16 01 04* - Autovraky či 16 01 06 – Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných částí. Pokud je tedy odevzdávána pouze část karoserie s identifikačním číslem VIN, je sice možné identifikovat „vozidlo“, ze které část karoserie pochází, taková část autovraku je však zařaditelná pod vhodnější katalogové číslo, a to 16 01 17 – Železné kovy.
Nevydávat potvrzení o převzetí vozidla při odevzdání pouze části karoserie autovraku je třeba především z toho důvodu, aby bylo zabráněno nelegální činnosti ať už majitelů/provozovatelů vozidel či nelegálních „autovrakovišť“ při rozebírání vozidel, protože dle našich dostupných informací dochází v praxi nezřídka k tomu, že majitel/provozovatel vozidla nejprve předá (prodá) vozidlo na tzv. nelegální „autovrakoviště“, ve kterém je vozidlo významně demontováno, a poté je zbytek tohoto vozidla předán do zařízení, které má povolení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, a po kterém poté požaduje potvrzení o převzetí vozidla do zařízení ke sběru autovraků, aby jej mohl majitel/provozovatel vyřadit z registru vozidel.