Informace MŽP k nakládání s odpadním polystyrenem

10.4.2017
Po předchozích stanoviscích nyní MŽP vydává aktuální informaci k nakládání s odpadním stavebním polystyrenem, ...

Po předchozích stanoviscích nyní MŽP vydává aktuální informaci k nakládání s odpadním stavebním polystyrenem, jejímž obsahem je jednotný výklad problematiky nakládání s tímto nebezpečným odpadem  v rámci obecního systému pro odpady např. ve sběrných dvorech v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce, pokud má obec nastavený systém nakládání se stavebním odpadem, nebo prostřednictvím odpadových společností.

Informace odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k nakládání s odpadním stavebním  polystyrenem ve smyslu nařízení Komise (EU) 2016/293 ze dne 1. března 2016, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a nařízení Komise (EU) 2016/460 ze dne 30. března 2016, kterým se mění přílohy IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách

http://www.mzp.cz/cz/info_odp_1016