Blog "Zpravodaj nejen v legislativě ŽP"

20.4.2017
Co musí firmy udělat pro splnění svých povinností vůči zákonu č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií

04_zpravodaj.png

 

Víte, že od 1. 10. 2016 máte povinnost aktualizovat protokoly o nezařazení objektu do režimu závažných havárií a jako stávající provozovatelé máte provést nové zařazení?

     Zákon o prevenci závažných havárií (PZH) zná česká legislativa již mnoho let, od roku 1990. Za dobu své platnosti prošel pěti změnami, novelami, přičemž ta poslední nabyla účinnosti 1. 10. 2016. Zákon o PZH je bezesporu velice důležitým předpisem, nicméně jeho dodržování je v mnoha firmách dosud opomíjeno. Jeho aplikace do praxe je vázána na nakládání s chemickými látkami a směsmi (CHLaS), které jsou ve firmě a jejích provozovnách používány.

     Podstatou ustanovení zákona je předcházet haváriím v průmyslových podnicích s ohledem na předcházení mimořádným událostem.

     V dnešní době na sebe jednotlivé podniky, především v průmyslových zónách, navazují. Proto musí být informace o druzích chemických látek a jejich množství jasně nadefinované. Tyto informace se předávají příslušnému krajskému úřadu, aby jím mohlo být posouzeno například i riziko dominového efektu při havárii v jednom z podniků na daném místě ve vazbě na danou lokalitu.

     V případě zákona o PZH musí podnik splnit několik základních povinností:

  • zpracovat seznam CHLaS a z něho vybrat ty látky a směsi, které spadají pod výpočet v rámci PZH (vždy jsou to látky alespoň s jednou nebezpečnou vlastností definovanou zákonem o PZH, nejedná se nutně o každou nebezpečnou CHLaS),
  • pokud takovou CHLaS má, přiřadit jí množství v tunách (i když se jedná jen o gramové množství – analogii hledejme u odpadové evidence),
  • dále přiřadit koeficient vztažený ke každé jedné určené skupině nebezpečnosti – nelze hledat pouze podle H vět nebezpečnosti, v zákoně jsou také přímo vyjmenované látky, které do hodnocení spadají s vlastním koeficientem,
  • provést výpočet a určit zařazení či nezařazení objektu, budovy,
  • splnit povinnosti ve vztahu k protokolu a oznámení výsledku zařazení či nezařazení.

     Upozorňujeme, že zde není stanovena spodní limitní hranice pro nakládání s vybranými CHLaS, jako je tomu například při povinnosti zpracování havarijního plánu. Pokud nakládáte s  CHLaS příslušnými podle zákona o PZH, musíte zkrátka uvedené povinnosti splnit vždy.

     V takřka každé firmě se dnes nakládá s chemickými látkami a směsmi (CHLaS).

     Pro představu kdo například spadá pod zákon o PZH:

  • ti, kteří mají svářecí soupravu acetylen – kyslík
  • ti, kteří mají zásobu pohonných hmot, obecně hořlavé kapaliny třídy 1, 2 a 3
  • ti, kteří nakládají s látkami toxickými pro vodní organismy kategorie 1 a 2
  • ale i mnozí další …

     Jsme připraveni problematiku PZH vysvětlit, pomoci se zařazením CHLaS, vytvořením jejich seznamu a provedením výpočtu. Dále Vás naučíme protokolárně určit nezařazení nebo zařazení objektu/budovy podle zákona o PZH a vyplnění potřebné dokumentace.

     Využijte nabídky školení, které pro vás pořádáme v Praze i Olomouci:

https://www.inisoft.cz/poradenstvi-a-skoleni/skoleni/prevence-zavaznych-havarii-po-novele-zakona-v-podnikove-praxi

V rámci poradenství můžeme takový seminář uspořádat i ve vaší firmě.

Neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese poradenstvi@inisoft.cz nebo telefonicky na +420 485 102 698.  

 

Vytvořil Václav Kuncl, INISOFT s.r.o.